REGULAMIN PIERWSZEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

 "Portret Jana Długosza i miejsc z nim związanych w Nowym Korczynie" (Miasto, Zamek, Szkoła) 1.Organizator konkursu: Fundacja Domu Jana Długosza w Nowym Korczynie ul. Rynek 25 tel. 41 2436063, 502087418. Cele konkursu:  wypromowanie Kronikarza Jana Długosza - jego historii i miejsc z nim związanych,  integrowanie młodych ludzi wokół tradycji i dziedzictwa historycznego,  rozbudzanie wrażliwości poetyckiej uczniów,  doskonalenie umiejętności językowych,  rozwijanie uzdolnień literackich dzieci,  poszukiwanie nowych talentów. 3.Zasady uczestnictwa: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV -VIII szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników konkursu jest: napisanie jednego wiersza o naszym wielkim kronikarzu – Janie Długoszu i miejscach ściśle z nim związanych w Nowym Korczynie lub napisanie opowiadania na temat: „Wyobraź sobie, że wehikuł czasu przeniósł Cię do piętnastowiecznego Korczyna i spotkałeś/-aś kronikarza Jana Długosza. Opowiedz o przygodzie, którą wspólnie przeżyliście podczas spaceru po Nowym Mieście Korczynie”. Wiersz lub opowiadanie powinny być napisane samodzielnie, nigdzie do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Wiersz nie może przekroczyć jednej kartki formatu A 4 wydruku komputerowego. Opowiadanie powinno liczyć maksymalnie dwie strony formatu A4. Obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę konkursową. Prace należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu i wraz z załącznikami 1 i 2 . 4.Termin i miejsce konkursu: Prace należy składać w terminie do 31 marca 2022 r. 5. Ocena uczestników konkursu: Komisja, w skład której wchodzą: nauczyciel języka polskiego oraz nauczyciel historii dokonuje oceny według następujących kryteriów: Prace będą oceniane pod względem: zgodności z tematem, doboru środków artystycznego wyrazu, poprawności językowej, oryginalności ujęcia tematu, wartości literackiej, zgodności z faktami, ogólnego wyrazu artystycznego. 6.Nagrody dla laureatów: Laureaci konkursu (I, II i III miejsce) otrzymają dyplomy i nagrody. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania oraz drobne upominki. 7.Ogłoszenie wyników: Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora w dniu 10 kwietnia 2022 r. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród przez Panią Dyrektor. 8. Postanowienia końcowe: Oddana w terminie praca oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Autorzy prac (w ich imieniu rodzice/prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, wiek, szkoła) na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej organizatora. (załącznik nr 2). Z chwilą dokonania zgłoszenia pracy na konkurs, przechodzi ona na własność organizatora konkursu. Informacji o konkursie udziela: …................................................................................................................. - nauczyciel …................................................. ZSP w Nowym Korczynie - tel............................................................................................................... ZAŁĄCZNIK NR 1 KARTA ZGŁOSZENIA 1.Imię/imiona, nazwisko uczestnika: ...................................................................................................... 2.Klasa: ....................................................................................................... 3.Nazwa, adres szkoły, telefon, e-mail: ...................................................................................................... 4.Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca: ...................................................................................................... ZAŁĄCZNIKI NR 2 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie plastycznym -"Portret Jana Długosza i miejsc z nim związanych w Nowym Korczynie" Oświadczam, że zapoznałam/-em się i akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie, utrwalanie i nieodpłatne wykorzystywanie danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa), wizerunku dziecka/podopiecznego przez organizatora w zakresie związanym z udziałem w konkursie. Oświadczam również, że podałam/-em dane osobowe mojego dziecka/podopiecznego dobrowolnie. Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć pracy konkursowej mojego dziecka/podopiecznego na stronie internetowej organizatora. Wyrażam zgodę na publikowanie w celach promocyjnych organizatora, wykonanych podczas rozdania nagród zdjęć, na których znajduje się moje dziecko (podopieczny) Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). …..................................................................... Data i podpis rodzica (opiekuna) 

Fundacja Domu Jana Długosza w Nowym Korczynie (c) 2021  All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 6592
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem